Actress and Singer Helen Talbot on USO Tour, Palmyra Atoll. June 1944. Photo Harry Setzer [2016 x 2616]