Leonid Brezhnev. Hunting in Zalesye (Залесье), nov. 1973 [1260×850]