Pîhtokahanapiwiyin, also known as Poundmaker, was a Plains Cree chief. Photo taken in 1885. [414 X 640]