Azerbaijani Legion about to enter Warsaw, 1944 [1500×953]