Battle of Nanjing. Japanese General Iwane Matsui marching into Nanjing, China, 17 Dec 1937. [1380 x 868]