Grandfathers Frost reading “Komsomolskaya Pravda” newspaper. Photo by Viktor Budan. USSR, 1967. [960×670]