Leonid Brezhnev and Uzbek SSR leader Sharof Rashidov, 1979 [1000 x 681]