Oleksiy Ananenko, Valeriy Bespalov and Boris Baranov — The three Chernobyl divers. Ukraine, Chernobyl, 1980s [800×600]