Sikh trooper, Shanghai Municipal Police. Shanghai, 1937. [599×900]