Taking pictures on the Moon. EVA-3. Apollo 17. 1972 [4175 x 4175]