The Obamas on their wedding day, 1992. (720 x 720)