Valery Khodemchuk, the first victim of Chernobyl disaster, 1985 [801 x 508]